Ledningsomlægninger for Letbanen

Forventes afsluttet
31 dec 2020 - kl. 00:00

Område: Vand, varme og spildevand

Hovedstadens Letbane etablerer en Letbane på Ring 3 fra Ishøj i Syd til Lyngby i Nord. Da Letbanen skal anlægges i vejareal, skal Glostrup Forsyning flytte mange af sine ledninger.

Glostrup Forsynings arbejde er opdelt i flere etaper. Glostrup Forsyning har koordineret med Hovedstadens Letbane og andre ledningsejere i området i forhold til hvor ledningerne skal flyttes hen. I juni 2018 indgik Glostrup Forsyning en rammeaftale med Barslund A/S, som skal være entreprenør på Glostrup Forsynings arbejder i forbindelse med flytning af ledninger på Ring 3.

Arbejdet foregår primært i tidsrummet 7-18. Det kan blive nødvendigt at arbejde mellem 7-22. Dette er et vilkår som Glostrup Kommune har givet arbejder i forbindelse med Letbanen tilladelse til.

Arbejderne startede i efteråret 2018, og forventes at være afsluttet med udgangen af 2020. De første ledningsomlægninger sker i flere graveområder, som du kan læse mere om herunder.
Læs vores flyer med generel info om vores ledningsomlægninger 

Sydvestvej ved Sdr. Ringvej
(januar 2019 til juni 2019)

 • Glostrup Forsyning skal krydse Sydvestvej med både ny vand- og spildevandsledning.
 • Glostrup Forsyning skal anlægge en ny spildevandsledning i skrænten langs med Sdr. Ringvej. Vi skal derfor spunse langs med Sdr. Ringvej, grave skrænten i parken ved Engtoftevej væk, grave ud til at lægge den nye ledning, dække til, etablere skrænt og trække spunsen op igen.
 • Glostrup Forsyning anlægger et nyt spildevandsstik fra en hovedledning i kørebanen ud for Sydvestvej 38 til Bryggergården.

Sdr. Ringvej i Brøndby
(februar 2019 til september 2019)

 • Glostrup Forsyning skal etablere ny vandledning fra Stationsparken i nord til Kirkebjerg Allé i syd. Derfor startes op med flere prøvegravninger
 • Glostrup Forsyning skal anlægge den nye vandledning ved styret underboring langs med det østlige fortov. Der skal graves modtagehuller hvor ledningen skal skydes til/fra og der skal være mindre huller undervejs for at styre ledningens retning.
 • Ved Kirkebjerg Allé skal vandledningen flyttes rundt om tunnelen og tilsluttes et eksisterende bygværk på Sdr. Ringvej 55.
 • Du vil opleve gener, som fx spærret indkørsel, indsnævring af vejbane med videre. Inden din ejendom bliver direkte berørt, vil du blive orienteret enten via en seddel i postkassen eller sms.

Sdr. Ringvej fra Sydvestvej til Hovedvejskrydset
(februar 2019 til december 2019)

 • Glostrup Forsyning skal anlægge en ny spildevandsledning i fortov/cykelsti ud for Christiansvej 7-23, over grundene Sdr. Ringvej 2-8 og gennem Hovedvejs-/Ringvejskrydset.
 • Glostrup Forsyning skal grave på tværs af Sdr. Ringvej med en dyb spildevandsledning fra Engtoftevej/Christianvej over til Sdr. Ringvej 15, hvor den sluttes på eksisterende ledning
 • Glostrup Forsyning skal anlægge en vandledning i den nye skrænt ud for Christiansvej 7-23
 • Fra Sdr. Ringvej 8 skydes vandledningen under Sdr. Ringvej over mod Kildevej
 • Glostrup Forsyning skal anlægge en ny spildevandsledning i skrænten langs med Sdr. Ringvejsbroen. Vi skal derfor spunse langs med Sdr. Ringvej, grave skrænten i parken ved Engtoftevej væk, grave ud til at lægge den nye ledning, dække til, etablere skrænt og trække spunsen op igen.
 • Du vil opleve gener, som fx spærret indkørsel, indsnævring af vejbane med videre. Inden din ejendom bliver direkte berørt, vil du blive orienteret enten via en seddel i postkassen eller sms.
 • Glostrup forsyning forventer at arbejderne i Hovedvejs-/Ringvejskrydset påbegyndes i sommeren 2019. Her vil ske markante trafikomlægninger, som vil varsles når vi kommer nærmere arbejdets udførelse.

Ndr. Ringvej fra Hovedvejskrydset til Stadionvej
(februar 2019 til december 2019)

 • Glostrup Forsyning skal krydse Ndr. Ringvej med en vandledning som skal graves på tværs ud for Stadionvej
 • I maj måned graver entreprenøren i den vestlige side og er trafikken flyttet til et spor i hver retning og lagt i den vestlige side. Det betyder desværre, at indkørsel til Stadionvej er spærret. I perioden er der omkørsel ad Springholm, og man kan godt køre ud fra Stadionvej. Ca. medio juni lægges trafikken over i den vestlige side, og entreprenøren kan grave vandledningen på tværs af den østlige side af Ndr. Ringvej.
 • Du vil opleve gener, som fx spærret indkørsel, indsnævring af vejbane med videre. Inden din ejendom bliver direkte berørt, vil du blive orienteret enten via en seddel i postkassen eller sms.

Nordre Ringvej / Nordvang / Poppelvej
(maj 2019 til juli 2019)

 • Glostrup Forsyning skal krydse Nordre Ringvej med en ny vandledning til Nordvang.
 • Glostrup Forsyning anlægger et nyt vandstik fra en hovedledning i den østlige side af Nordre Ringvej til Nordvang.

Nordre Ringvej / Gl. Landevej / Mellemtoftevej
(maj 2019 til februar 2020)

 • Glostrup Forsyning skal etablere en ny spildevandsledning, næsten i skel til de 15 ejendomme på den vestlige side af Nordre Ringvej, nord for Gl. Landevej.
 • Letbanen har eksproprieret en del af haverne langs Ringvejen, og GF skal låne et arbejdsareal for at kunne anlægge en godt 3 meter dyb spildevandsledning tæt på skel. Derfor skal GF rydde i haverne langs Ringvejen.
 • Langs med spildevandsledningen skal også omlægges vandledning og Radius og TDC kabler og HMN skal skyde gasstik på tværs under Ringvejen.
 • Alle arbejder er koordineret mellem ledningsejerne.
 • Cyklisterne som kommer fra nord samt fodgængere ledes ned ad Malervangen, for at sikre de bløde trafikanter under anlægsarbejdet.
 • I løbet af juli ledes trafikken ind i et spor i hver retning og kører i den østlige side, da GF skal grave en spildevandsledning fra vest mod midterhellen, hvor den skal sluttes på eksisterende ledning.
 • I juni omlægges vandledninger til tre ejendomme i den østlige side af Ringvejen lige nord for Mellemtoftevej.

LÆS MERE OM LETBANEN

Glostrup og Letbanen

Hovedstadens Letbane åbner i 2025

Generelle nyheder fra Letbanen

Glostrup Kommune om Letbanen

Driftsinfo