Ledningsomlægninger for Letbanen

Forventes afsluttet
31 dec 2020 - kl. 00:00

Område: Vand, varme og spildevand

Hovedstadens Letbane etablerer en Letbane på Ring 3 fra Ishøj i Syd til Lyngby i Nord. Da Letbanen skal anlægges i vejareal, skal Glostrup Forsyning flytte mange af sine ledninger.

Bredt billede.png

Glostrup Forsynings arbejde er opdelt i flere etaper. Glostrup Forsyning har koordineret med Hovedstadens Letbane og andre ledningsejere i området i forhold til, hvor ledningerne skal flyttes hen. I juni 2018 indgik Glostrup Forsyning en rammeaftale med Barslund A/S, som er entreprenør på Glostrup Forsynings arbejder i forbindelse med flytning af ledninger på Ring 3.

Arbejdet foregår primært i tidsrummet 7-18. Det kan blive nødvendigt at arbejde mellem 7-22. Dette er et vilkår, som Glostrup Kommune har givet tilladelse til i forbindelse med Letbanens arbejde.

 

Arbejderne startede i efteråret 2018 og forventes at være afsluttet ved udgangen af 2020. De første ledningsomlægninger sker i flere graveområder, som du kan læse mere om herunder.
Læs vores flyer med generel info om vores ledningsomlægninger 

Hovedvejs- / Ringvejskrydset
(Juli 2019 til februar 2020)

 • Glostrup Forsyning skal anlægge nye spildevandsledninger gennem det store kryds.
 • I den østlige side starter vi i juli 2019 og arbejder først på det sydøstlige hjørne og derefter på den nordøstlige del af siden. Vi skal krydse Hovedvejen med to kloakledninger, som lægges parallelt, lige ved side af hinanden, da der ikke er plads under asfalten til én stor ledning.
 • I den vestlige side arbejder vi fra august 2019 og frem til februar 2020. Først i syd og derefter i nord. Her lægges én ledning på tværs af Hovedvejen. Denne ledning er specialproduceret som et kasseprofil, altså en næsten firkantet ledning. Herved er den flad i toppen, og kan ligge under asfalten.
 • Ledningerne i øst- og vestsiden transporterer blandt andet vand fra hospitalet og ned til Brøndby og videre ud til Biofos Renseanlæg i Avedøre.
 • Inddelingen i fire faser, se kortet, er valgt for at belaste trafikken mindst muligt – og for samtidig at kunne opretholde et fornuftigt arbejdsflow.
 • Antallet af kørespor vil være reduceret i arbejdsfaserne, og i perioder vil der være højre-/venstresvingsforbud i flere af retningerne.
 • Der vil i hele perioden blive opretholdt trafik for beredskab, busser, bilister og bløde trafikanter.
 • Du kan også opleve andre gener, som fx spærret indkørsel, indsnævring af vejbane med videre. Inden din ejendom bliver direkte berørt, vil du blive orienteret enten via en seddel i postkassen eller sms.

Sdr. Ringvej i Brøndby
(februar 2019 til maj 2020)

 • Glostrup Forsyning skal i foråret 2020 etablere en ny vandledning fra Stationsparken i nord til Kirkebjerg Allé i syd. Derfor startes der op med flere prøvegravninger
 • Glostrup Forsyning skal anlægge den nye vandledning ved styret underboring langs med det østlige fortov. Der skal graves modtagehuller, hvor ledningen skal skydes til/fra og der skal være mindre huller undervejs for at styre ledningens retning.
 • Glostrup Forsyning afventer Hovedstadens Letbanes ekspropriation af arealer, hvor vandledningen skal ligge. Hovedstadens Letbane skal også rydde arealerne for master, hegn, skilte, fundamenter med mere, før vandledningen kan anlægges.
 • Ved Kirkebjerg Allé er vandledningen i 2019 flyttet rundt om tunnelen og tilsluttet et eksisterende bygværk på Sdr. Ringvej 55.
 • Du vil opleve gener, som fx spærret indkørsel, indsnævring af vejbane med videre. Inden din ejendom bliver direkte berørt, vil du blive orienteret enten via en seddel i postkassen eller sms.

 

Ndr. Ringvej fra Hovedvejskrydset til Stadionvej
(februar 2019 til februar 2020)

 • Glostrup Forsyning skal grave gennem grusarealet nord for Hovedvejs-/Ringvejskrydset. Den firkantede spildevandsledning skal bygges sammen med den runde spildevandsledning, og det gøres i et stort bygværk (en meget stor specialproduceret brønd), hvor det firkantede rør kommer ind i den ene side og det runde rør kan fortsætte ud i den anden side.
 • I løbet af foråret bevæger vi os nord på og anlægger en ny spildevandsledning op forbi Stadionvej, Højhuset ved Diget og frem til tilkoblingen fra Rigshospitalet Glostrup.
 • Glostrup Forsyning har krydset Ndr. Ringvej med en vandledning som er gravet på tværs ud for Stadionvej.
 • I maj måned gravede entreprenøren i den vestlige side, og trafikken var flyttet til et spor i hver retning og lagt i den vestlige side. Det betød desværre, at indkørslen til Stadionvej var spærret. I perioden var der omkørsel ad Springholm, og man kunne godt køre ud fra Stadionvej. Cirka medio juni blev trafikken lagt over i den vestlige side, så entreprenøren kunne grave. vandledningen på tværs af den østlige side af Ndr. Ringvej.
 • Du vil opleve gener, som fx spærret indkørsel, indsnævring af vejbane med videre. Inden din ejendom bliver direkte berørt, vil du blive orienteret enten via en seddel i postkassen eller via sms.

Nordre Ringvej / Gl. Landevej / Mellemtoftevej
(maj 2019 til februar 2020)

 • Glostrup Forsyning skal etablere en ny spildevandsledning, næsten i skel til de 15 ejendomme på den vestlige side af Nordre Ringvej, nord for Gl. Landevej.
 • Letbanen har eksproprieret en del af haverne langs Ringvejen, og Glostrup Forsyning skal låne et arbejdsareal for at kunne anlægge en godt 3 meter dyb spildevandsledning tæt på skel. Derfor skal Glostrup Forsyning rydde i haverne langs Ringvejen.
 • Langs med spildevandsledningen skal der også omlægges en vandledning, Radius og TDC kabler og HMN skal skyde gasstik på tværs under Ringvejen.
 • Alle arbejder er koordineret mellem ledningsejerne.
 • Cyklisterne som kommer fra nord samt fodgængere ledes ned ad Malervangen, for at sikre de bløde trafikanter under anlægsarbejdet.
 • I løbet af juli ledes trafikken ind i et spor i hver retning og kører i den østlige side, da Glostrup Forsyning skal grave en spildevandsledning fra vest mod midterhellen, hvor den skal sluttes på eksisterende ledning.
 • I juni omlægges vandledninger til tre ejendomme i den østlige side af Ringvejen lige nord for Mellemtoftevej.

 

LÆS MERE OM LETBANEN

Glostrup og Letbanen

Hovedstadens Letbane åbner i 2025

Glostrup Kommune om Letbanen

Læs nyheder om Letbanen

Driftsinfo