Ændring i leveringsbestemmelser og gebyrer

 • Del:

NYE GEBYRER FRA 1. OKTOBER 2018
Se hele prislisten og de nye gebyrer her 

ÆNDRING I LEVERINGSBESTEMMELSER
Som annonceret ved acontoregninger for andet kvartal ændrer Glostrup Forsyning ("Forsyningen") sine leveringsbestemmelser for vand, spildevand og fjernvarme. Ændringerne træder i kraft pr. 2. maj 2018 for vand og spildevand, og 1. august 2018 for fjernvarme. De væsentligste ændringer af leveringsbestemmelserne for vand,  spildevand og fjernvarme er som følger:

Vand:

 1. Ændringer som følge af ny regulering eller praksis, herunder regler for klage og på persondataområdet

Persondataforordningen træder i kraft 25. maj 2018. Leveringsbestemmelserne er generelt blevet tilpasset, så de er i overensstemmelse med de nye regler om persondata. Derudover er afsnittet om klagevejledning udvidet væsentligt, så du som forbruger ved, hvordan du kan klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Herudover er der lavet en række ændringer, hvor den juridiske praksis i øvrigt har ændret sig. Eksempelvis har Naturstyrelsen siden seneste revidering af leveringsbestemmelserne offentliggjort et nyt normalregulativ (normalregulativ for almene vandforsyninger, 2014). Flere bestemmelser i leveringsbestemmelser er ændret, så Forsyningen i videst muligt omfang anvender samme som i normalregulativet. Herudover er straffebestemmelserne er blevet udvidet en del, så det fremstår klart, hvornår der kan ske straf.

 1. Ændringer som følge af indførelsen af fjernaflæsning

Forsyningen afregner i dag via fjernaflæsning. Da der efter de tidligere leveringsbestemmelser skulle ske afregning på grundlag af selvaflæsning, er disse afsnit blevet omskrevet, så der tages udgangspunkt i, at afregning sker via fjernaflæsning. Det er ligeledes beskrevet, at Forsyningen derudover kun foretager løbende aflæsninger udelukkende med henblik på optimering af den generelle drift og ledningsnettet.

 1. Tekniske afklaringer

En række steder har det været nødvendigt at opdatere eller ændre tekniske begreber.

 1. Ny sproglig formidling

På baggrund af indsamlede erfaringer med de nuværende leveringsbestemmelser set i forhold til kunderne, har Forsyningen ladet en række afsnit, der ikke længere er relevante, udgå.

Derudover er der lavet en lang række konsekvensændringer, så der anvendes ens begreber i Forsyningens prisliste og leveringsbestemmelser. Endelig er der sket en sproglig opstramning og forenkling flere steder i leveringsbestemmelserne med ønsket om et mere tilgængeligt juridisk sprog, der letter forståelsen af bl.a. komplicerede tekniske regler.

Spildevand

 1. Ændringer som følge af ny regulering eller praksis, herunder regler for klage og på persondataområdet

Persondataforordningen træder i kraft 25. maj 2018. Leveringsbestemmelserne er generelt blevet tilpasset, så de er i overensstemmelse med de nye regler om persondata. Derudover er afsnittet om klagevejledning udvidet væsentligt, så du som forbruger ved, hvordan du kan klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Herudover er der lavet en række ændringer, hvor den juridiske praksis i øvrigt har ændret sig. Forsyningen har således indsat en bestemmelse om Forsyningens forsyningspligt ved udstykning af boligparceller fra en allerede tilsluttet erhvervsejendom.

 1. Ændringer som følge af indførelsen af fjernaflæsning

Forsyningen afregner i dag via fjernaflæsning. Da der efter de tidligere leveringsbestemmelser skulle ske afregning på grundlag af selvaflæsning, er disse afsnit blevet omskrevet, så der tages udgangspunkt i, at afregning sker via fjernaflæsning. Det er ligeledes beskrevet, at Forsyningen derudover kun foretager løbende aflæsninger udelukkende med henblik på optimering af den generelle drift og ledningsnettet.

 1. Tekniske afklaringer

En række steder har det været nødvendigt at opdatere eller ændre tekniske begreber.

 1. Ny sproglig formidling

På baggrund af indsamlede erfaringer med de nuværende leveringsbestemmelser set i forhold til kunderne, har Forsyningen ladet en række afsnit, der ikke længere er relevante, udgå. Det drejer sig bl.a. om afsnittene om kontraktligt medlemskab, etablering af tryksatte systemer i åbent land og anvendelse af det justeret betalingsprincip.

Derudover er der lavet en lang række konsekvensændringer, så der anvendes ens begreber i Forsyningens prisliste og leveringsbestemmelser. Endelig er der sket en sproglig opstramning og forenkling flere steder i leveringsbestemmelserne med ønsket om et mere tilgængeligt juridisk sprog, der letter forståelsen af bl.a. komplicerede tekniske regler.

I leveringsbestemmelserne for fjernvarme har Forsyningen indsat bestemmelser om udtræden, herunder om frister for opsigelse og betaling af eventuel udtrædelsesgodtgørelse.

Det er i disse bestemmelser fastsat, at ejeren af en ejendom – i tilfælde, hvor der ikke er tilslutningspligt/forblivelsespligt på en ejendom – har ret til at opsige leveringsforholdet med følgende varsel:

 • Ejere indtrådt før 1. januar 2010:

Disse ejere kan udtræde som aftagere med 18 måneders skriftligt varsel til et regnskabsårs udløb.

 • Ejere indtrådt fra og med 1. januar 2010:

Sådanne ejere kan udtræde som aftagere med en måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned, når der er gået fem måneder fra aftalens indgåelse.

På udtrædelsestidspunktet har ejeren pligt til at betale:

 1. Skyldige beløb i henhold til årsopgørelsen.
 2. Eventuelt skyldige bidrag.
 3. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen samt nedtagning af måler og andet tilhørende Forsyningen.
 4. Forsyningens omkostninger ved eventuel fjernelse af Forsyningens ledninger på den udtrædendes ejendom, i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædende.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den kapacitet, der er blevet ledig, til nye aftagere, kan endvidere opkræves:

 1. En godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelsen opgøres på opsigelses-tidspunktet på grundlag af den senest anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes ejers andel af Forsyningens samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i priserne.

Den udtrædendes ejers andel af Forsyningens anlægsudgifter, med fradrag af foretagne afskrivninger, beregnes på grundlag af en af følgende fordelingsmetoder:

 1. Den udtrædende ejers andel af Forsyningens samlede registrerede tilslut-ningsværdi, eller
 2. det afgiftspligtige areal, eller
 3. rumfang mv., i regnskabsåret inden opsigelsen.

Hvis der er tilslutningspligt/forblivelsespligt på en ejendom, skal denne respekteres. Dette betyder, at en ejer, der er omfattet af tilslutningspligten, ikke kan udtræde. Ejeren er i disse tilfælde fortsat forpligtet til at betale fast afgift."

Fjernvarme

 1. Ændringer som følge af ny offentlig regulering eller praksis, herunder regler på persondataområdet

Persondataforordningen træder i kraft 25. maj 2018. Leveringsbestemmelserne er generelt blevet tilpasset, så de er i overensstemmelse med de nye regler om persondata. Dette er bl.a. tilfældet med hensyn til kravene til fotodokumentation.

 1. Ændringer som følge af indførelsen af fjernaflæsning

Forsyningen afregner i dag via fjernaflæsning. Da der efter de tidligere leveringsbestemmelser skulle ske afregning på grundlag af selvaflæsning, er disse afsnit blevet omskrevet, så der tages udgangspunkt i, at afregning sker via fjernaflæsning. Det er ligeledes beskrevet, at Forsyningen derudover kan foretage løbende aflæsninger udelukkende med henblik på optimering af den generelle drift og ledningsnettet.

 1. Tekniske afklaringer

En række steder har det været nødvendigt at opdatere eller ændre tekniske begreber.

 1. Øvrige ændringer og præciseringer hos Forsyningen

Forsyningen har indsat bestemmelser om udtræden, herunder om frister for opsigelse og betaling af eventuel udtrædelsesgodtgørelse. Bestemmelserne svarer indholdsmæssigt til de tilsvarende bestemmelser i Dansk Fjernvarmes standardvedtægt. Læs mere om de nye bestemmelser for udtrædelsesgodtgørelse på Forsyningens hjemmeside (link: [indsæt link]).

Derudover har Forsyningen ændret bestemmelsen om beregning af bidrag er ændret således, at Forsyningen har mulighed for at ændre acontobeløbene i årets løb, såfremt der fremkommer væ­sentlige æn­dringer i de budgetterede udgifter. Herudover er det tilføjet, at hvis en ejendom skal tilsluttes som lavenergibyggeri, skal kunden oplyse dette til forsyningen inden tilslutning.

Forsyningen ændrer i et vist omfang på sin procedure ved inddrivelse af restancer og har i den forbindelse indsat en bestemmelse, hvorefter Forsyningen har mulighed for at kræve sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at Forsyningen uden denne sikkerhed vil lide tabe ved fortsat levering til aftageren.

Forsyningen har indsat en mulighed for, at Forsyningen – i de særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt for Forsyningen at føre fjernvarmeledninger over en ejendoms grund og om nødvendigt gennem bygningen til forsyning af andre ejendomme – kan foranledige deklaration om ledningernes placering tinglyst på ejendommen. Der betales deklarationserstatning for disse ledninger, der ikke ligger på gæsteprincippet.

Endvidere er bestemmelsen om meddelelse til Forsyningen ved ejerskifte er ligeledes præciseret, så ejers forpligtelser fremstår klarere.

For model 2 har Forsyningen indsat en bestemmelse, der giver mulighed for at fastsætte en særlig tarif som et fast bidrag, der dækker omkostningerne til varmeunits for aftagerne, der er omfattet af model 2.

Endelig har Forsyningen indsat en bestemmelse, som giver Forsyningen mulighed for at reparere og udskifte ledningsnet på en aftagers ejendom. Derudover får Forsyningen med bestemmelsen lov til at dokumentere dette arbejde via fotodokumentation under forudsætning af, at persondatareglerne overholdes."

 1. Ny sproglig formidling

På baggrund af indsamlede erfaringer med de nuværende leveringsbestemmelser set i forhold til kunderne, har Forsyningen ladet en række afsnit, der ikke længere er relevante, udgå.

Derudover er der lavet en lang række konsekvensændringer, så der anvendes ens begreber i Forsyningens prisliste og leveringsbestemmelser. Endelig er der sket en sproglig opstramning og forenkling flere steder i leveringsbestemmelserne med ønsket om et mere tilgængeligt juridisk sprog, der letter forståelsen af bl.a. komplicerede tekniske regler."

Driftsinfo