Procedure for tilbagebetaling

 • Del:

Hvad skal du gøre, hvis du vil søge til delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget?

 1. Du skal sende en mail til forsyning@glostrupforsyning.dk, som skal indeholde: Hvor meget der afkobles, hvilken metode der anvendes, Navn, adresse, mail og telefonnummer
 2. Find et kort over din matrikel, for at se hvad der leder til kloak, som du kan afkoble. Tjek weblager.dk. Findes der ikke et kort, kontakt Glostrup Forsyning
 3. Vedhæft en beskrivelse af den valgte LAR-metode i mailen
 4. Ansøg om nedsivningstilladelse eller en tilladelse til anden bortskaffelse af regnvandet fra Glostrup Kommune. Det er en forudsætning for godkendelse, men du kan godt søge efter du har fået en forhåndsgodkendelse
 5. Igangsæt arbejdet
 6. Du indsender dokumentation for udført arbejde og nedsivningstilladelse til Glostrup Forsyning. Der er en frist på 1 år til at få udført arbejdet og indsendt dokumentation

Procedure for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
Tilbagebetalingsbeløbets størrelse fastsættes på baggrund af en individuel vurdering med udgangspunkt i følgende procedure:

 1. Efter en dialog mellem Glostrup Forsyning og ejendommens ejer, indsender ejeren en ansøgning på mail med alle oplysninger ift. tilbagebetaling af tilslutningsbidrag til Glostrup Forsyning på forsyning@glostrupforsyning.dk
 2. Glostrup Forsyning vurderer ansøgningen, og kan herefter give en forhåndsgodkendelse om tilbagebetaling. Tilbagebetalingen er betinget af, at den aftalte håndtering af tag- og overfladevandet på egen grund er gennemført inden for en frist fastsat af Glostrup Forsyning
 3. Tilbagebetalingen er betinget af at afkoblingen etableres med overløb til kloaksystemet fordi Glostrup Forsyning ønsker at sikre ejendommen mod forsumpning (når der er for meget vand i jorden)
 4. For parcelhuse kan der tilbagebetales op til 35 % af standardtilslutningsbidraget på det tidspunkt, hvor den delvise udtræden finder sted. I 2016 er det maksimale beløb 20.822 kr. (59.490*35%). Beløbet gradueres lineært i forhold til det afkoblede regnvand. Dvs. at hvis man afkobler 50% af sit regnvand udover afledningsretten udbetales 50% af max. beløbet, svarende til 50%*20.822= 10.411 kr
 5. For erhvervsejendomme kan der tilbagebetales op til 35% af standardtilslutningsbidraget pr. påbegyndt 800 kvadratmeter grundareal, på det tidspunkt, hvor den delvise udtræden finder sted. Beløbet gradueres lineært i forhold til det afkoblede regnvand
 6. For etageboliger kan der tilbagebetales op til 300 kr. per frakoblet kvadratmeter tag og overfladeareal
 7. Ejeren/borgeren søger om nedsivningstilladelse
 8. Glostrup Kommune giver nedsivningstilladelse
 9. Afkoblingen bør som hovedregel udgøre mindst 50 % af det tilkoblede areal.
 10. Hvis ejendommen har omfangsdræn som leder til kloak, tilbagebetales højest 20 % af tilslutningsbidraget.
 11. Borgeren/ejeren sender dokumentation for udført arbejde og nedsivningstilladelse til Glostrup forsyning .Der er en frist på 1 år til at få udført arbejdet og indsendt dokumentation
 12. Glostrup Forsyning godkender og besigtiger
 13. Glostrup Forsyning udbetaler penge
 14. Glostrup Kommune registrerer i BBR

Vilkår for at få udbetalt den delvise tilbagebetaling

 • Glostrup Forsyning må komme forbi adressen
 • Der må fortages stikprøveopfølgning
 • Tilbagebetaling vedrører kun tilbageholdelse, der reducerer udledningen af regnvand yderligere i forhold til den af Glostrup Kommune fastsatte grænse for afledning for den aktuelle ejendom.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo