Byggeudvikler

  • Del:

Når der skal bygges på en eller flere grunde, er det vigtigt at kende reglerne for afledning af spildevand og evt. regnvand

Glostrup Forsyning kan oplyse, hvilket opland der skal tilsluttes – om hvorvidt området er fælles- eller separatkloakeret.

Du skal være opmærksom på, at Glostrup Kommune i forbindelse med en byggesagsbehandling vil stille krav om tilbageholdelse af regnvand på grunden. Der er også mulighed for at søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i forbindelse med tilbageholdelse af regnvand.

Når det handler om tilslutning til kloak, er der forskel på, om der skal bygges på en grund:

  • der ikke tidligere har været bebygget og/eller tilsluttet
  • hvor flere ejendomme/matrikler samles i én matrikel med flere boliger
  • hvor erhvervsejendomme bygges/ombygges til boliger
  • matrikulære ændringer

Ubebyggede grunde

Har grunden ikke tidligere været tilsluttet kloaksystemet, skal der søges om tilslutning til kloak, og der skal betales tilslutningsbidrag. Du finder vores priser på tilslutningsbidrag under priser. Tilslutningsbidrag opkræves altid hos ejer.

Du kan selv søge om tilslutning til kloak, men kloakmesteren, som skal udføre arbejdet, kan også søge. Det gøres ved at kontakte Glostrup Forsyning, og det skal også myndighedsbehandles ved kommunen.

Glostrup Forsyning fører kloakstik ca. 1 meter ind på grunden og etablerer en skelbrønd med lige gennemløb, medmindre andet er aftalt med os. Afhængigt af opland kan der være tale om to kloakstik - regnvand og spildevand.

For rækkehuse, som udmatrikuleres, er Glostrup Forsyning forpligtede til at etablere skelbrønd ca. 1m inde på grunden. Forsyningen forbeholder sig retten til at stille krav til adgangsforhold for fremtidig drift samt at indhente tilbud på udførelsen.

Når det gælder etageejendomme/lejligheder, så etablerer Glostrup Forsyning en skelbrønd ca. 1m inde på grunden, hvor bygherren skal tilslutte afløbet.

Afledningsretten forpligter grundejeren til at reducere tilledningen til os, og forsyningen er forpligtiget til at modtage regnvand jf. afledningsretten. Begge tiltag er medvirkende til at sikre serviceniveauet, når klimatilpasningen for området er gennemført, således at der kun sker opstuvning til terræn hvert 5-10 år.

Forsyningens afløbssystem er beregnet ud fra opstuvning til terræn. Grundejer bør derfor selv sikre sig mod evt. opstuvning/tilbageløb i afløbssystemet.

Alt kloakarbejde på privat grund skal udføres af autoriseret kloakmester og ejer afholder udgifterne hertil, dog er arbejde vedrørende faskiner og regnvandsbed, der ikke tilsluttes kloaksystemet, ikke omfattet af autorisationsloven. Glostrup Forsyning kan oplyse ca. koter på hovedledningen/-kloakken. Bygherren skal selv sørge for indmåling af skelbrønde.

Flere ejendomme/matrikler samles i én med flere boliger

Har der tidligere ligget huse på grunden, som er revet ned, kan du muligvis finde oplysninger om det tidligere hus og evt. grundens interne kloaknet på

Når der skal opføres en ny ejendom på grunden og tilslutte ejendommen til kloakken, skal det eksisterende stik bruges. Ønskes der en anden tilslutning, skal dette aftales med Glostrup Forsyning (uden merudgift for Glostrup Forsyning). Forsyningen vil bede om afpropning af ’gammelt’ kloakstik ved hovedkloakken. Afpropningen skal synes og godkendes af Glostrup Forsyning og på foranledning TV-inspiceres af DTVK-godkendt inspektionsfirma på bygherres regning.

Der aftales mellem bygherre og Glostrup Forsyning hvilken stikledning, der skal benyttes i fremtiden for byggeriet, og hvilke der afproppes. Stikledninger som ikke skal benyttes, skal afproppes så tæt på hovedledning som muligt jf. aftale med Glostrup Forsyning. 

Alt spildevand fra husets afløbsinstallationer (såsom afløb fra wc, gulvafløb, køkken- og håndvask, vaske- og opvaskemaskine m.m.) skal ledes til kloakken. Mht. håndtering af regnvand kan der være forskellige krav og vilkår.

Hvis grunden ligger i et område, som er:

  • Separat kloakeret må man lede både regn- og spildevand til kloaknettet. Du skal internt separere ledningsnettet på din grund samt forsinke dit regnvand jf. afledningsretten, og ledningerne skal tilkobles hver sin skelbrønd .
  • Fælles kloakeret må man lede både regn- og spildevand til kloaknettet. For at fremtidssikre grundens kloaksystem skal du internt separere ledningsnettet på egen grund samt forsinke dit regnvand jf. afledningsretten. Ledningssystemet skal suppleres med yderligere en skelbrønd som tilsluttes eksisterende skelbrønd/afløb. 

I Glostrup Kommune har man besluttet at begrænse afledningen af regnvand fra private matrikler, som du kan læse mere om på Glostrup Kommunes hjemmeside. Regnvandsafledningen er betinget af, at der ikke tidligere er ydet refusion for tilbagehold på egen grund.

Alt kloak arbejde på privat grund skal udføres af autoriseret kloakmester og ejer afholder udgifterne hertil, dog er arbejde vedrørende faskiner og regnvandsbed ikke omfattet af autorisationsloven.

Erhvervsejendomme bygges/ombygges til boliger

Som udgangspunkt skal bygherren ikke betale tilslutningsbidrag til kloak. Såfremt der sker en matrikulær tilførsel, vil der blive opkrævet tilslutningsbidrag. Det forudsættes at eksisterende tilslutninger for ejendommen genanvendes.

Alt kloak arbejde på privat grund skal udføres af autoriseret kloakmester og ejer afholder udgifterne hertil, dog er arbejde vedrørende faskiner og regnvandsbed ikke omfattet af autorisationsloven. 

Matrikulære ændringer

Byggeudvikler skal rette henvendelse til Glostrup Forsyning for nærmere afklaring.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo