Spørgsmål og svar

 • Del:

På siden har samlet en række spørgsmål og svar om fjernvarme.

Fjernvarmen udvides

 Projektforslaget omhandler udbygning af fjernvarme til 2.700 ejendomme i fire områder nord for jernbanen i Glostrup. I dag bliver de hovedsageligt opvarmet med naturgas og i mindre grad olie. Naturgas og olie er fossile brændsler, og derfor skal de udfases frem mod 2030.

At områderne nu skal have muligheden for at få fjernvarme skyldes særligt tre hensyn:

 • Nærhed: Bebyggelsen er tæt og ligger nær de nuværende fjernvarmeområder. Derfor er fjernvarme samfundsøkonomisk bedre end individuelle varmeløsninger.
 • Økonomi: Sammenlignet med individuelle varmepumper er den forventede samfundsøkonomiske gevinst på 60 mio. kr.
 • Klima: Fjernvarmen fortrænger naturgas, og dermed vil udvidelsen reducere CO2-udledningen med ca. 8.000 tons/år.

Du kan bruge vores fjernvarmetjek for at se, hvorvidt og hvornår du kan få fjernvarme.

Det kræver, at mindst 40% af ejendommene i et udbygningsområde tilmelder sig fjernvarmen, før at udvidelsen kan realiseres.

Fakta om fjernvarme

Fjernvarme er et fælles lokalt eller regionalt varmesystem, hvor vandet cirkulerer i et lukket system: Varmt vand fra de centrale varmeanlæg bliver sendt ud til forbrugerne, hvor det opvarmer forbrugerens centralvarmeanlæg. Derved afkøles vandet og det afkølede vand sendes retur til de centrale varmeanlæg, hvor det bliver genopvarmet.

Fjernvarme er samtidig en fleksibel opvarmningsform, da systemet kan integrere varme fra mange kilder: forbrænding af affald, afbrænding af biomasse, overskudsvarme fra industrien,  varmepumper, solvarme, elvarme på vindmøllestrøm og meget mere. Det betyder, at fjernvarmen bidrager markant til den grønne omstilling. Andelen af fossile brændsler som gas, olie og kul i fjernvarmen bliver mindre år for år.

I Glostrup får vi varmen fra Vestegnens Kraftvarmeselskab, VEKS, og du kan se udviklingen i fjernvarmens udledninger her.

Varmeforsyningerne i hovedstadsområdet samarbejder om at skabe CO2-neutral fjernvarme i 2025. Planen omfatter nye teknologier som store varmepumper, geotermi, lavtemperatur fjernvarme, omdannelse af grøn elektricitet til brint (PtX) og CO2-fangst.

Der er fjernvarme i 1,7 mio. husstande i Danmark - det svarer til, at flere end 2 ud af 3 danskere har fjernvarme.

Fjernvarmen er lydløs, ren og selvkørende fra dag ét. Den er vedligeholdelsesfri, og den har en lang levetid. Inde i huset fylder den mindre end et almindeligt højskab.

Når du har fjernvarme, er det os, der har ansvaret for, at der er varme i rørene. Du skal bare regulere varmen på din radiator - eller åbne for den varme hane, og du har altid varme nok.

Et hus på 130 m2 med et varmeforbrug på 1.730 m3 gas sparer klimaet for næsten 3 ton CO2 om året ved at skifte til fjernvarme. Er dit hus større, bliver besparelsen det også.

Langt de fleste får billigere varme, når de skifter fra naturgas, og besparelsen ved at skifte fra olie og elvarme er endnu større.

På vores hjemmeside kan du beregne, hvad fjernvarmen vil koste for dig.

Inden 2030 skal de 500.000 danske boliger, der stadig opvarmes med fossile brændsler, omstilles til grøn energi – for VEKS er ambitionen, at det allerede sker i 2025. Fjernvarmen er det mest oplagte og anbefalede alternativ i områder, hvor bebyggelsen er tæt og nær et fjernvarmenet.

Fjernvarmen i Glostrup kommer fra VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab.

Allerede i dag er den et bæredygtigt alternativ til gas og olie. Varmen fra VEKS kommer hovedsagligt fra biomasse samt overskudsvarme fra affaldsforbrænding. Du kan læse mere om fjernvarmen fra VEKS på deres hjemmeside.

VEKS indgår også i samarbejdet om at skabe CO2-neutral fjernvarme i 2025 i hele hovedstadsområdet. Planen omfatter nye teknologier som store varmepumper, geotermi, lavtemperatur fjernvarme, omdannelse af grøn elektricitet til brint (PtX) og CO2-fangst.

Fjernvarmeøkonomi

Du kan vælge mellem at være PLUS- eller BASIS-kunde:

PLUS – vi klarer det hele

 • Vi fører fjernvarmen ind i huset.
 • Vi installerer et fjernvarmeanlæg, og slutter den til dit varmeanlæg.
 • Vi ejer fjernvarmeanlægget, vedligeholder og udskifter til et nyt, når det er udtjent.
 • Du betaler et årligt abonnementsbidrag.
 • Du betaler 0 kr., når vi indgår aftalen.
  (Omkostningerne samt stikledningsbidrag med 13 m stikledning er inkluderet - herefter koster det 1.625 kr. pr. m).

BASIS - du gør det meste selv

 • Vi fører fjernvarmen ind i huset.
 • Du ejer anlægget i huset, så du står selv for installationen: nedtagning af fyr, køb og installation af fjernvarmeanlæg og evt. andre nødvendige installationer.
 • Du har selv ansvar for vedligeholdelse og udskiftning af varmeanlægget.
 • Du betaler tilslutningsomkostningerne ved tilslutning.

Bemærk, at du får den billigste tilslutning ved at tilmelde dig fjernvarmen, inden vi graver og lægger rørene på din vej. Hvis du først tilmelder dig, efter vi har gravet forbi din bolig, så vil der være et opgravningsgebyr for PLUS-kunder og BASIS-kunder mister kampagnerabat på investeringsbidraget.

Du kan beregne din varmøeøkonomi på siden.

Nej. Der er hverken tilslutnings- eller forblivelsespligt til fjernvarmen. Du kan altså godt fravælge fjernvarmen og vælge en anden tilgængelig opvarmningsform.

Når du nu bor i et fjernvarmeområde, kan du dog ikke længere søge tilskud til at erstatte dit olie- eller gasfyr med en varmepumpe.

Ja. Hvis du har vandbårne radiatorer (radiatorer med varmt vand), skal du hverken skifte dem eller rørføringen i huset.

Ja det er det. For det første får du med fjernvarmen en billig og stabil pris på varmen, så snart du kobles på.

For det andet. Hvis du ønsker at blive koblet på fjernvarmen efter, at vi har gravet forbi din ejendom, koster det for PLUS-kunder et ekstra opgravningsgebyr på 11.250 kr. Som BASIS-kunde mister du kampagnerabatten på investeringsbidraget.

Din varmeregning består grundlæggende af tre dele:

 • Dit forbrug målt i GJ
 • Administrationsbidrag
 • Anmeldt tilslutningsværdi

Er du PLUS-kunde, betaler du også:

 • Abonnementsbidrag, der dækker omkostninger til tilslutning, fjernvarmeanlæg, service og udskiftning.
 • Supplerende administrationsbidrag.

Fjernvarmen fungerer efter et hvile-i-sig-selv-princip: indtægterne skal dække omkostningerne, men ingen må tjene penge på fjernvarmen. Hvis vi fx har overskud ved årets afslutning, vil fjernvarmeprisen falde tilsvarende.

Et fjernvarmeanlæg har en lang levetid. Anlægget kan sidde i 20-30 år, før den skal skiftes. Til sammenligning har en luft-til-vand varmepumpe en levetid på 12-18 år, mens en jordvarmepumpe holder i 14-20 år.

Som PLUS-kunde skal du ikke tænke på at købe et nyt anlæg, når det gamle står af. Som PLUS-kunde betaler Glostrup Forsyning for et nyt anlæg og al installation dertil.

Krav om 40% tilslutning

Vi kan etablere fjernvarme, når 40% af et område har sagt ja tak til fjernvarme.

Tilmelding er åben for alle ejendomme, der ligger i udvidelsesområderne. Du kan tilmelde dig fjernvarmen allerede nu.

Tilmeld dig via vores formular på siden.

Det er billigst for dig, hvis du tilmelder dig, inden vi graver forbi din adresse. Men du er altid velkommen til at tilmelde dig fjernvarmen. Det vil bare koste et opgravningsgebyr og en højere tilslutningspris.

Området syd for banen er ikke omfattet af Glostrup Forsynings udvidelsesplan. Det skyldes, at området ligger nærmere Brøndby Fjernvarmes fjernvarmenet, så det bedre kan betale sig at tilkoble ejendommene hos Brøndby Fjernvarme.

Du skal derfor kontakte Brøndby Fjernvarme for at høre om dine muligheder.

Diverse

Områderne skiftede status fra naturgas- til fjernvarmeområder den 15. september 2021. Fjernvarmen bliver tilbudt etapevis, og fjernvarmen er betinget af at tilslutningen er over 40% i de enkelte områder.

Når vi begynder at grave på din grund, går der ca. en uge, før din bolig er tilsluttet fjernvarmenettet.

Inde i huset tager det ca. en dags tid at montere anlægget og tilslutte det. Hvis du er PLUS-kunde, står vi for det - og ellers skal du aftale det med din egen vvs-montør.

Vi aftaler placeringen af din stikledning med dig på forhånd. Som udgangspunkt vil vi lægge ledningen med den kortest mulige afstand fra hovedledningen i vejen.

Hvis du er PLUS-kunde, sørger vi for at afmontere gassen og fjerne gasfyret.

Hvis du er BASIS-kunde, skal du kontakte gasselskabet og bede dem afmontere gassen og selv fjerne gasfyret.

Fjernvarmeanlægget fylder mindre end et almindeligt højskab - så du får god plads, hvis du er vant til at have et fyr i dit bryggers.

Vi dækker pænt til efter gravearbejdet, ligesom vi sår græs og lægger fliser. Men vi genplanter ikke.

PLUS-kunder skal ikke lægge en stor udbetaling for et anlæg. I stedet betaler PLUS-kunder et månedligt abonnementsbidrag, der dækker udgifter til etablering– herunder køb af nyt fjernvarmelæg, installation, vedligehold etc.

BASIS-kunder skal selv købe et nyt fjernvarmeanlæg. Et anlæg koster ca. det samme som et nyt gasfyr.

Tilskud til varmepumpe bliver kun muligt, hvis dit område skifter status, så det ikke er et fjernvarmeområde.

Teoretisk er det muligt at ændre et område tilbage til naturgasområde. Det kræver dog en politisk behandling i kommunen af et projektforslag. Det er desuden fra nationalt hold besluttet, at naturgas og olie til opvarmning skal udfases.

Fandt du det du søgte?

Driftsinfo